Kwaliteit van de zorg

Zorghuis Zimra levert zorg zoals omschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  Ons zorghuis is aangemeld bij de betreffende instantie. Hoe wij voldoen aan de vereiste kwaliteitseisen is vastgelegd in de volgende documenten: Aanname-/uitsluitingsbeleid, Klachtenregeling, Medicatiebeleid, Meldcode incidenten, Meldcode huiselijk geweld.

Deze documenten zijn belangrijk en alle zorgverleners moeten hiervan op de hoogte zijn, zodat de inhoud ook in praktijk gebracht wordt.

De volgende onderwerpen willen we iets nader op ingaan:

Zorgdossier

Voor iedere bewoner wordt een zorgdossier samengesteld dat bestaat uit

 • Persoonsgegevens
 • Zorgovereenkomst
 • Psychologische rapporten e.d. (indien aanwezig)
 • Zorgplan
 • Rapportages

Zorghuis Zimra maakt gebruik van het digitale systeem Mextra van Symax b.v. voor de dossiers. Direct betrokken begeleiding en de wettelijk vertegenwoordiger van de betreffende bewoner,  hebben toegang tot dit dossier.

Privacy

Alle privacygevoelige informatie van bewoners bevindt zich in het digitaal opgeslagen zorgdossier en is alleen toegankelijk voor hen die van de beheerder toegang hebben gekregen. Omgang met de privacy van bewoners en medewerkers gebeurt conform  de AVG en de WgbO.

Zorgplan

Binnen zes weken nadat de zorg is gestart, beschikt elke bewoner over een ondertekend individueel zorgplan.

Het zorgplan wordt samen met de bewoner,  zijn wettelijk vertegenwoordiger en de begeleiding opgesteld.

Voor het format van het zorgplan wordt gebruik gemaakt van het format dat aanwezig is in Mextra.

Het format bestaat uit hulpvragen en per hulpvraag één of meerdere acties die ondernomen gaan worden. Iedere actie kan afzonderlijk geëvalueerd worden.

Zorgdriehoek

Zorghuis Zimra werkt vanuit de Zorgdriehoek. Hierin staan ouders/wettelijk vertegenwoordigers, de bewoner en de zorgprofessional elk in een punt van de zorgdriehoek. De basis van de driehoek is de verbinding tussen de ouders/wettelijk vertegenwoordiger en de zorgprofessional. Hoe steviger de basis van de driehoek is, hoe veiliger de leef- en groeiomgeving van de bewoner. Een stevige basis bestaat uit een heldere communicatie, transparantie en bewustzijn van ieders verschillende, maar  elk zo zeer belangrijke positie in de driehoek.  Deze driehoek zal ook bij de intake besproken worden en tijdens de zorgplanbespreking een basis vormen waar vanuit het gesprek plaatsvindt.

Cyclisch methodisch werken

Zorghuis Zimra gebruikt cyclisch methodisch werken als belangrijk middel om de kwaliteit te handhaven.

Veiligheid en vrijheidsbeperking

Zorghuis Zimra zal een thuis zijn waar de bewoners zowel veilig zijn als zich veilig voelen.

Zorghuis Zimra neemt geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Indien het voor de veiligheid van een bewoner toch nodig is om een vrijheidsbeperkende maatregel te nemen, wordt hierover gesproken met de wettelijk vertegenwoordigers en de afspraken hierover worden in het zorgplan van de bewoner beschreven. Deze afspraken worden tijdens elk multidisciplinair overleg doorgenomen en er wordt hierin afgestemd of deze afspraak nog nodig is.  

Overige Kwaliteitsonderwerpen

De overheid ziet vooral toe op de kwaliteit van de zorg. Uiteraard zorgt Zorghuis Zimra ervoor dat ook andere zaken van een goede kwaliteit zijn, om enkele te noemen:

 • Huisregels, hierin komen eenvoudige regels voor over de omgang met elkaar en het gebruik van TV, het meubilair e.d. De regels worden naar behoefte aangepast
 • Regels voor bezoek. Bezoek aan een bewoner moet niet te verstorend zijn voor andere bewoners. Daarom graag een afspraak maken.
 • Voedsel bereiding en hygiëne
 • Persoonlijke verzorging
 • Schoonmaak, verschoning van bedden en kleding
 • Enzovoort