Onze Identiteit

De initiatiefnemers en het bestuur van de stichting Zorghuis Zimra hebben een Bijbelse visie op persoonlijk christelijk leven en vinden het essentieel dat deze identiteit ook leidraad is voor de zorg en begeleiding van de bewoners en de onderlinge omgang van medewerkers met elkaar.

Het christelijke leven wordt bijvoorbeeld verwoord in Colossenzen 3:12-14

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Onze visie

Zorghuis Zimra is een geloofsproject vanuit de sterke wens van ouders dat hun volwassen kinderen met een verstandelijke beperking een veilig thuis zouden krijgen met een warme christelijke identiteit.

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zich altijd veilig weten door de aanwezigheid van vertrouwde mensen.
Deze mensen zijn voor hen het “zorg-echtpaar” dat met hun gezin in een afzonderlijk deel van het gebouw woont.

Het zorgechtpaar, dat tot de initiatiefnemers hoort, staat ervoor in dat onze identiteit vorm wordt gegeven en bewaard. Zij geven leiding aan, en werken samen met, een klein team van gelijkgestemde professionals, aangevuld met vrijwilligers..

Het aantal bewoners kan, zo ver we nu kunnen overzien, in ieder geval groeien tot ongeveer 8. Het aantal zorgverleners zal groeien met het aantal bewoners. Zij zullen er aan meewerken dat de bewoners een groep worden die het samen fijn en goed heeft.

In onze visie zal de band van de bewoners met hun ouders bewaard blijven en gestimuleerd worden.

Ook een hechte samenwerking tussen ouders en zorgverleners zien we als heel belangrijk voor het welzijn van de bewoners.