De bewoners

En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”
Mattheüs 25:40

Het gaat om mensen die afhankelijk zijn van anderen. De tekst uit Mattheus 25:40 is gedurende het project vaak een aansporing geweest om door te gaan.

De bewoners vormen samen een kleine woongroep die langzaam wordt uitgebreid.
Ieder van hen is uniek en waardevol en heeft recht op de zorg en begeleiding die bij hem of haar past.
Zorghuis Zimra is beperkt in de zorg die ze kan bieden.Voor mensen die bijvoorbeeld wegloopgedrag vertonen of verpleegzorg nodig hebben is Zorghuis Zimra niet geschikt.

 Nieuwe bewoners doorlopen een intake procedure om hem of haar te leren kennen en na te gaan of wij in staat zijn om de nodige zorg te leveren. Het is ook belangrijk om te beoordelen of de nieuwe bewoner binnen de groep past.

Op korte termijn is er ruimte voor twee nieuwe bewoners. Met het oog daarop zijn twee extra appartementen gerealiseerd.

De ouders / verwanten

Ouders kennen hun kind het allerbeste en hebben, als het goed is, een innige band met hun kind. Zij hebben met liefde voor hun dochter of zoon gezorgd. Er komt een moment dat anderen deze zorgtaak moeten overnemen. Het is vaak moeilijk om dit te besluiten, maar op een gegeven moment kan dat voor de ouders of voor hun volwassen kind het beste zijn.
Wat een zegen is het dan om de zorg over te laten aan vertrouwde mensen die bekwaam zijn en vooral met veel liefde en toewijding, vanuit het evangelie zorgen en begeleiden.
De ouders blijven heel belangrijk. Dus is het van grote waarde dat de band bewaard blijft.

Het Zorg-echtpaar

Rompt en Antje Klokman wonen met hun gezin in een eigen deel van het huis.
Antje heeft namens het bestuur van de stichting de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Antje ziet erop toe dat de sfeer en wat er gebeurt klopt met onze identiteit. Zi jhelpt ook mee als zorgverlener.

Zorgverleners

Een team dat liefdevol en professioneel dagelijks een aantal uren komt voor de zorgverlening en begeleiding van de bewoners.

Vrijwilligers

Een team dat zich betrokken voelt bij het zorghuis en de bewoners
Vrijwilligers zijn heel waardevol omdat zij van alles doen om het fijn te maken voor de bewoners en helpen om hen een waardevolle invulling te geven van hun vrije tijd.